Regulamin konkursu Zostań testerką/testerem needit

REGULAMIN KONKURSU

1.Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest MOKOSH Didiuk spółka komandytowa z siedzibą w Kazuniu Nowym, strona internetowa: www.needitnature.pl („Organizator”).

2.Konkurs jest przeprowadzany od dnia 7 października 2021 roku do dnia 14 października 2021 roku.

3.Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik”).

4.W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien:

a)obserwować profil Organizatora na portalu Instagram @needitnature;

b)zamieścić do dnia 14 października 2021 roku do godz. 23:59 pod postem konkursowym Organizatora na portalu Instagram @needitnature komentarz, zawierający jedno słowo które najlepiej opisuje kosmetyki needit nature oraz oznaczyć w komentarzu 3 osoby.

5.Organizator dokona wyboru spośród komentarzy 10 wyróżnionych Uczestników („Wyróżnieni Uczestnicy”), których opisy uznane zostaną za najciekawsze. Wyboru Wyróżnionych Uczestników dokona komisja konkursowa („Komisja”) powołana przez Organizatora, składająca się z trzech osób. Rozstrzygnięcie Komisji zostanie ogłoszone w dniu 15 października 2021 roku na stronie Organizatora na portalu Instagram. Wyróżnieni Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Komisji za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Instagram.

6.Nagrodą w Konkursie dla Wyróżnionych Uczestników jest zestaw o wartości 289 złotych, obejmujący zestaw kosmetyków needit nature oraz notes („Nagroda”). Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę.

7.Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora www.needitnature.pl.

8.Uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne wykorzystywanie przez Organizatora słowa opisującego kosmetyki needit nature we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych i marketingowych Organizatora, zarówno w całości jak i w części, w tym po połączeniu z innymi utworami, jak również do publikacji, bez konieczności opatrzenia utworu imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Organizator, w ramach Nagrody, nabywa prawa autorskie do recenzji, co obejmuje prawo do korzystania i rozpowszechniania recenzji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Nabycie autorskich praw majątkowych do recenzji następuje na polach eksploatacji wymienionych poniżej:

- utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,

- zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,

- wprowadzenie do obrotu,

- wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,

- wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,

- wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach,

-wielokrotne wystawianie i wyświetlanie, najem, dzierżawa, inne formy zezwalania na korzystanie,

- eksploatację w Internecie, na stronach www,

- wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym również do opublikowania na portalu Facebook oraz Instagram oddzielnie lub po połączeniu z innymi utworami.

9.Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane m.in. w formie mailowej lub pisemnej na adres siedziby Organizatora. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej – według wyboru Uczestnika.

10.Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium