Regulamin konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 1. Organizatorem konkursu „needit nature zostaje Świętym Mikołajem” („Konkurs”) jest MOKOSH Didiuk spółka komandytowa z siedzibą w Kazuniu Nowym, strona internetowa: needitnature.pl („Organizator”).

 

 1. Konkurs jest przeprowadzany od dnia 10 grudnia 2021 roku do dnia 15 grudnia 2021 roku.

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik”).

 

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien:
 2. obserwować profil Organizatora na portalu Instagram @needitnature;
 3. zamieścić do dnia 15 grudnia 2021 roku do godz. 23:59 pod postem konkursowym Organizatora na portalu Instagram @needitnature komentarz zawierający opis, co kochasz najmocniej w osobie, którą Organizator ma obdarować prezentem w Twoim imieniu;
 4. udostępnić do dnia 15 grudnia 2021 roku do godz. 23:59 post konkursowy Organizatora w swojej relacji na portalu Instagram wraz z oznaczeniem profilu @needitnature.

 

 1. Organizator dokona wyboru spośród komentarzy 10 wyróżnionych Uczestników („Wyróżnieni Uczestnicy”), których opisy uznane zostaną za najciekawsze. Wyboru Wyróżnionych Uczestników dokona komisja konkursowa („Komisja”) powołana przez Organizatora, składająca się z trzech osób. Rozstrzygnięcie Komisji zostanie ogłoszone w dniu 16 grudnia 2021 roku na stronie Organizatora na portalu Instagram.

 

 1. Nagrodzone profile Wyróżnionych Uczestników oznaczone zostaną na profilu lub relacji @needitnature na portalu Instagram, wraz z opisem zamieszczonym przez Uczestnika, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

 

 1. Nagrodą w Konkursie dla Wyróżnionych Uczestników jest zestaw świąteczny kosmetyków needit nature o wartości 125 złotych lub 93.90 złotych, wybrany przez Wyróżnionego Uczestnika spośród dwóch dostępnych zestawów świątecznych („Nagroda”). Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę. Nie narusza to uprawnień Uczestnika wynikających z rękojmi za wady, które będą realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny pracownika rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków.

 

 1. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora na wskazany przez Wyróżnionego Uczestnika adres na terenie Polski, w terminie do 5 dni roboczych od rozstrzygnięcia wyników Konkursu.

 

 1. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora needitnature.pl.

 

 1. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem profilu Organizatora @needitnature na portalu Instagram. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany. Organizator nie jest powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Instagram. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, iż zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności wynikającej z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu.

 

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane m.in. w formie mailowej lub pisemnej na adres siedziby Organizatora. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej – według wyboru Uczestnika.

 

 1. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium