Wersje językowe
Regulamin konkursu "Wakacje z needit nature"
 1. Organizatorem konkursu „Wakacje z needit nature” („Konkurs”) jest MOKOSH Didiuk spółka komandytowa z siedzibą w Kazuniu Nowym, strona internetowa: needitnature.pl („Organizator”).

 2. Konkurs jest przeprowadzany od dnia 15 lipca 2022 roku do dnia 19 sierpnia 2022 roku.

 3. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik”).

 4. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien:
  - obserwować profil Organizatora na portalu Instagram @needitnature lub portalu Facebook/Needitnature;
  - zamieścić do dnia 19 sierpnia 2022 roku do godz. 23: 59 wakacyjne zdjęcie z produktem needit nature na publicznych portalach społecznościowych Instagram lub Facebook (dalej jako: „Zdjęcia”);
  -  oznaczyć na zdjęciu konkursowym oficjalny profil Organizatora konkursu (IG: @needitnature lub FB: Needitnature).
 1. Organizator konkursu dokona wyboru spośród oznaczonych Zdjęć 5 wyróżnionych Uczestników („Wyróżnieni Uczestnicy”), których Zdjęcia zostaną uznane za najciekawsze i zgodne z tematyką konkursu. Wyboru Wyróżnionych Uczestników dokona komisja konkursowa („Komisja”) powołana przez Organizatora, składająca się z trzech osób. Rozstrzygnięcie Komisji zostanie ogłoszone w dniu 01 września 2022 roku w relacji Organizatora na portalu Instagram oraz Facebook.
 1. Nadesłane przez Uczestników Zdjęcia opublikowane zostaną na profilu lub relacji Organizatora konkursu, na portalu Instagram i/lub Facebook z oznaczeniem profilu Uczestnika, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 1. Nagrodą w Konkursie dla Wyróżnionych Uczestników jest zestaw kosmetyków needit nature o wartości 115 złotych, zawierający: zestaw podróżny needto travel, Naturalny balsam do ciała Woda bambusowa i Olej Konopny (180ml) oraz Naturalny żel do mycia ciała Cykoria i Aloes (200g) („Nagroda”). Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę. Nie narusza to uprawnień Uczestnika wynikających z rękojmi za wady, które będą realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny pracownika rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków.
 1. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora na wskazany przez Wyróżnionego Uczestnika adres na terenie Polski, w terminie do 5 dni roboczych od rozstrzygnięcia wyników Konkursu.
 1. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora pl.
 1. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że posiada prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do zamieszczonych na swoim profilu z oznaczeniem Organizatora Zdjęć. W przypadku, gdy na Zdjęciach utrwalony został wizerunek Uczestnika, wyraża on zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na Zdjęciu na zasadach określonych w pkt. poniżej. W przypadku, gdy na Zdjęciu został utrwalony wizerunek innych osób, Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku utrwalonego na Zdjęciu wraz z prawem do udzielenia zgody Organizatorowi i wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku tych osób.
 1. Uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne wykorzystywanie przez Organizatora Zdjęć we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych i marketingowych Organizatora, zarówno w całości jak i w części, jak i w opracowaniach, w tym po połączeniu z innymi utworami, jak również do publikacji, bez konieczności opatrzenia utworu imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Organizator, w ramach Nagrody, nabywa prawa autorskie do Zdjęć Wyróżnionych Uczestników, co obejmuje prawo do korzystania i rozpowszechniania Zdjęć bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Nabycie autorskich praw majątkowych do Zdjęć następuje z chwilą rozstrzygnięcia wyników Konkursu, na polach eksploatacji wymienionych poniżej:
  -     utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
  -     zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
  -     wprowadzenie do obrotu,
  -     wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,
  -     wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
  -     wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach,
  -     wielokrotne wystawianie i wyświetlanie, najem, dzierżawa, inne formy zezwalania na korzystanie,
  -     eksploatację w Internecie, na stronach www,
  -     wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym również do opublikowania na portalu Facebook oraz Instagram oddzielnie lub po połączeniu z innymi utworami.
 1. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem profilu Organizatora @needitnature na portalu Instagram oraz Facebook. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy Instagram oraz Facebook ani z nimi związany. Organizator nie jest powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisów Instagram oraz Facebook. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, iż zwalnia serwisy Instagram oraz Facebook z odpowiedzialności wynikającej z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu.
 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane m.in. w formie mailowej lub pisemnej na adres siedziby Organizatora. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej – według wyboru Uczestnika.
 1. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium